Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Krijg sneller een PVB

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 15 mei 2024.

Is je situatie erg dringend? In sommige situaties kan je sneller of zelfs onmiddellijk een PVB krijgen.

Herprioritering aanvragen

Sta je op de wachtlijst voor een PVB in prioriteitengroep 2 of 3? En werd je situatie dringender? Vraag dan een herziening van je prioriteitengroep aan. Contacteer daarvoor je multidisciplinair team (MDT) en vraag om opnieuw een checklist prioritering in te dienen.

De Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) bepaalt dan je prioriteitengroep op basis van drie criteria:

 1. Hoeveel impact heeft het uitblijven van een PVB op het netwerk van de persoon met een handicap?
 2. Hoeveel impact heeft het uitblijven van een PVB op de persoon met een handicap?
 3. Hoe groot is de kloof tussen de ondersteuning die de persoon met handicap nodig heeft en de ondersteuning die de persoon nu krijgt?

Sinds 18 september 2023 is er bij het beoordelen van die criteria extra aandacht voor twee specifieke situaties. Je vraag wordt in die situaties als dringender beschouwd.

 • Situatie 1: Als de mantelzorger minstens 70 jaar is en ernstige gezondheidsproblemen heeft waardoor die niet langer kan zorgen voor de persoon met handicap.
 • Situatie 2: Als de huidige ondersteuning niet goed aansluit bij wat de persoon met de handicap nodig heeft.

Als je na de herprioritering in een hogere prioriteitengroep terechtkomt, kom je met een nieuwe aanvraagdatum op de wachtlijst in die nieuwe prioriteitengroep. Als je in dezelfde prioriteitengroep blijft, verandert er niets en blijf je met je huidige aanvraagdatum op de wachtlijst staan in je huidige prioriteitengroep.

Ga je niet akkoord?

Ga je niet akkoord met de voorlopige beslissing? Vraag dan een heroverweging aan. Dat doe je door binnen 30 dagen nadat je de voorlopige beslissing ontving een aangetekend verzoekschrift tot heroverweging in te dienen bij het VAPH. In dit verzoekschrift motiveer je waarom een tweede onderzoek nodig is.

Je verzoek tot heroverweging komt daarna bij de heroverwegingscommissie (HOC) terecht. Die bekijkt je verzoek en maakt een definitieve beslissing. Ga je niet akkoord met de definitieve beslissing? Dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de brief beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

LET OP! Wil je niet alleen een herziening van je prioriteitengroep, maar ook een wijziging in je budgetcategorie? Dan moet je een volledig nieuwe aanvraag doen.

Versnelde procedures

In een aantal situaties krijg je onmiddellijk een PVB zonder dat je eerst op een wachtlijst komt:

 • noodprocedure
 • spoedprocedure
 • NAH-procedure

Noodprocedure

Je kan een PVB via de noodprocedure aanvragen als je integriteit of de integriteit van je mantelzorgers bedreigd is en er geen andere oplossingen zijn. Als je aan de voorwaarden voor de noodprocedure voldoet, krijg je onmiddellijk een budget.

Dit zijn de voorwaarden:

 1. Er is een ernstige bedreiging of schending van je integriteit of die van je netwerk (familie, vrienden en kennissen).
 2. Eén van volgende situaties zorgde voor die bedreiging of schending van de integriteit:
  • Belangrijke ondersteuning uit je netwerk viel recent, plots én onverwacht weg. Bijvoorbeeld door een overlijden.
  • Er is sprake van actuele en ernstige zelfverwaarlozing omdat je lange tijd geen sociaal netwerk had voor je zorg en ondersteuning.
  • Er is actueel en ernstig misbruik (fysiek, psychisch, seksueel) in de relatie tussen jezelf en je netwerk.
  • Er is actuele en ernstige verwaarlozing (fysiek, psychisch) in de relatie tussen jezelf en je netwerk.
 3. Er zijn geen andere oplossingen binnen je netwerk of binnen de reguliere hulpverlening.

Om een PVB via de noodprocedure aan te vragen, vul je het formulier 'Aanvraag van een tijdelijk PVB via de noodprocedure' in. Als het VAPH je handicap nog niet erkende of je vraagt voor het eerst een PVB aan, dan moet je ook een ‘Gemotiveerd attest van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure’ laten invullen door een arts naar keuze.

Als je voldoet aan de voorwaarden, krijg je na de aanvraag onmiddellijk een budget voor 6 maanden.

Is je situatie blijvend? Bezorg dan het formulier ‘Aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure’ binnen de 20 weken aan het VAPH. Krijg je opnieuw een goedkeuring? Vervolledig dan je PVB-aanvraag door een ondersteuningsplan en multidisciplinair verslag op te maken.

Spoedprocedure

De spoedprocedure is er voor mensen met een snel degeneratieve aandoening of een neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening in een vergevorderd stadium. Deze procedure gaat veel vlugger, waardoor je bijna onmiddellijk een budget krijgt.

Je komt in aanmerking voor deze procedure als je tot één van deze twee groepen behoort.

Groep 1

Je hebt een specifiek ziektebeeld én je ging in het jaar voor je aanvraag zeer snel achteruit. Volgende specifieke ziektebeelden komen in aanmerking:

Voor mensen van 21 jaar en ouder:

 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
 • PLS (primaire lateraalsclerose)
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
 • CBD (corticobasale degeneratie)
 • MSA (multisysteematrofie)
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
 • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
 • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
 • laaggradig astrocytoom (graad II)

Voor mensen van 18 tot en met 20 jaar:

 • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
 • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Met ‘zeer snel achteruitgegaan’ bedoelt het VAPH:

 • Het afgelopen jaar kon je eerst zelfstandig lopen, maar nu heb je hulp nodig om je te verplaatsen of om op te staan.
 • Het afgelopen jaar kon je je eerst zelfstandig wassen en aankleden, maar nu heb je hiervoor hulp nodig.
 • Het afgelopen jaar kon je eerst zelfstandig eten, maar nu heb je hiervoor hulp nodig.
 • Het afgelopen jaar kon je eerst zelfstandig naar het toilet gaan, maar nu heb je hiervoor hulp nodig.
 • Het afgelopen jaar kon je eerst zelfstandig ademen, maar nu heb je permanent toezicht nodig wegens beademing.

Groep 2

Je hebt een korte levensverwachting door een vergevorderd stadium van een neuromusculaire of neurodegeneratieve ziekte of bindweefselaandoening. Je had de aandoening al voor je 65 jaar.

Het VAPH heeft voor deze groep de volgende voorwaarden:

 • Je hebt al een PVB of je staat op de wachtlijst.
 • Je hebt een korte levensverwachting door je neuromusculaire of neurodegeneratieve ziekte of bindweefselaandoening.
 • Je hebt een aanzienlijke zorgnood die aan minstens twee van de vier volgende voorwaarden voldoet:
  1. Je hebt ernstige slikproblemen, waardoor er hulp nodig is tijdens maaltijden voor de juiste houdings- en kaakpositionering, of je hebt sondevoeding of parenterale voeding nodig.
  2. Je bent volledig afhankelijk van anderen voor transfers en verplaatsingen, omdat je geen gebruik kunt maken van transfer- en mobiliteitshulpmiddelen.
  3. Je hebt ernstige spraakstoornissen en je kan geen hulp inroepen.
  4. Je hebt extra complexe medische problemen waardoor er voortdurend gespecialiseerd toezicht nodig is om levensbedreigende situaties te voorkomen.

Als je volgens het VAPH aan de criteria voor de spoedprocedure voldoet, krijg je onmiddellijk een PVB in budgetcategorie 16. Is die budgetcategorie te laag? Dan kan je een zorgzwaarte-instrument (ZZI) laten invullen door je multidisciplinair team.

NAH-procedure

Eindigt je revalidatie voor een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of tetraplegie binnenkort? En is naar huis gaan geen optie? Volg dan de NAH-procedure. Als die wordt goedgekeurd, ga je voltijds naar een voorziening en krijg je daarvoor vlug een budget.

Je komt in aanmerking voor de NAH-procedure als je:

 • door je nood aan ondersteuning niet naar huis kan
 • jonger bent dan 65 jaar bij het ontstaan van je handicap
 • op het moment van je aanvraag in een revalidatiecentrum zit
 • ernstige gezondheidsproblemen hebt door je NAH of door een hoog ruggenmergletsel (aan nekwervel C4 of hoger)

Voldoe je aan de criteria? Stuur dan het aanvraagformulier en een medisch attest naar je provinciaal VAPH-kantoor of via MijnVAPH. Vraag ook aan je multidisciplinair team om een zorgzwaarte-inschaling te doen.

Werd je NAH-aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je onmiddellijk ondersteuning. Daarvoor sluit je een overeenkomst met een zorgvoorziening voor voltijdse opvang. Het VAPH betaalt die voorziening rechtstreeks.

Binnen 12 maanden na de goedkeuring van de NAH-procedure moet je een ondersteuningsplan voor een PVB indienen bij het VAPH. Zo zet je je spoedondersteuning om in een definitief PVB. Dat definitieve budget mag je besteden zoals je zelf wil. Je mag, maar moet dit dus niet meer in een voorziening inzetten.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.