Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Privacy en disclaimer

Onafhankelijk Leven vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Op deze pagina:

Privacy en disclaimer

Deze website is eigendom van Onafhankelijk Leven vzw.

Adres maatschappelijk zetel

Onafhankelijk Leven vzw
Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
Telefoon: 03 808 22 99
E-mail: advies@onafhankelijkleven.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0435.047.275

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Onafhankelijk Leven vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Onafhankelijk Leven vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Onafhankelijk Leven vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Onafhankelijk Leven vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Onafhankelijk Leven vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Onafhankelijk Leven vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Onafhankelijk Leven vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Onafhankelijk Leven vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Onafhankelijk Leven vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie 3. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?);
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onafhankelijk Leven vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Onafhankelijk Leven vzw
Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
privacy@onafhankelijkleven.be
03 808 22 99

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid. Onafhankelijk Leven vzw is door het VAPH erkend als bijstandsorganisatie. Wij geven jouw lidmaatschap door met als rechtsgrond het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om cliënten te kunnen bijstaan in het kader van onze erkenning als bijstandsorganisatie.
 • Het kunnen deelnemen aan de activiteiten van Onafhankelijk Leven vzw met als rechtsgronden de uitvoering van een overeenkomst; het gerechtvaardigd belang; jouw toestemming. Onafhankelijk Leven vzw is als sociale beweging erkend door het sociaal cultureel volwassenenwerk: wij doen aan sensibilisering, we spelen in op de actualiteit, we zetten experimentele samenwerkingen op om zoveel mogelijk personen te kunnen bereiken, we recruteren personen met een beperking, inspireren vrijwilligers en doen aan fondsenwerving.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via post, via e-mail en via sociale media met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang.
 • Het kunnen afleveren/opladen van fiscale attesten nav ontvangen giften met als rechtsgrond voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Identificatie- en contactinformatie : naam, voornaam, adres en woonplaats, emailadres, telefoon of gsm nummer,…
  Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
  Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, aard van de handicap, interesses
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 • We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).
 • Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen via vzw De Ouders, zuster-vzw van Onafhankelijk Leven vzw.
 • Onafhankelijk Leven vzw kan ook gegevens via Facebook verzamelen en verwerken.

Al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van Onafhankelijk Leven vzw.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor zuiver administratieve verwerking :

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en op de hoogte brengen van evenementen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheid VAPH, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Onafhankelijk Leven vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Onafhankelijk Leven vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Jouw rechten over jouw gegevens

 • Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
 • Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
 • Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
 • Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
  Als je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen via privacy@onafhankelijkleven.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan jouw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Onafhankelijk Leven vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.De laatste wijziging gebeurde op 24-05-2018.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Voorwaarden voor online betaling

De organisatie steunen kan via een online donatie.

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden voor de online betaling.

Artikel 1: Definities

1.1 Online gift pagina: middel van Actievoerder om Online Donatie te ontvangen;

1.2 Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de
Ontvangende Partij donaties ontvangt door gebruikmaking van Techniek
voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.3 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de
Overeenkomst kan afzien;

1.4 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “online donatie” van Onafhankelijk Leven vzw
onderdeel van de Overeenkomst;

1.5 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier en
Online gift pagina;

1.6 Donatieformulier: middel om Online Donatie te doen aan de Ontvangende
Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

1.7 Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst
aangaat met de Ontvangende partij;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online Donatie en
op Online Betalen aan de Ontvangende partij;

2.2 Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij
akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene
Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partijl;

3.2 Het eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Gevende
Partij nadat het Online Betalen onomkeerbaar is voltooid.

Artikel 4: Rechten Gevende Partij

4.1 De Gevende Partij kan op basis van de Online Donatie en Online Betalen
gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of
rechten ontlenen aan de besteding van de Online Donatie en Online Betalen
anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;

4.2 Gevende Partij ontvangt bij het Online Betalen een bewijs
na ontvangst van het Online Betalen binnen maximaal 30 werkdagen het fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro

4.3 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties of Online
Betalen via een Donatieformulier, Online gift pagina van 8 werkdagen.
Hiertoe kan de Overeenkomst enkel via email ontbonden via info@onafhankelijkleven.be

Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij

5.1 Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een
Online Donatie te besteden conform de Missie;

5.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving;

5.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit
vermeld staat op: http://www.onafhankelijkleven....

Artikel 6: Plichten Gevende Partij

6.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij
18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de
Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2 Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is doet een Online gift en
Online Betalen alleen in bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3 Gevende Partij neemt kennis van het feit en handelt na die kennis dat
Producten die worden toegezonden naar aanleiding van Online Betalen in
een Webshop alleen geschikt zijn voor gebruikers van 18 jaren of ouder;

6.4 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is
en waarover hij de zeggenschap heeft;

6.5 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op een
Donatieformulier, Online gift pagina;

6.6 Gevende Partij neemt kennis van het feit dat bij afwijking van artikel 6.4 en
6.5 Ontvangende Partij altijd aangifte doet bij de politie;

6.7 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij

Artikel 8: Klachten & retourneren

8.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Onafhankelijk Leven vzw? Wij
behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Dit kan via info@onafhankelijkleven.be

8.2 Retourneren kan binnen de veertien dagen volledig kostenloos, we storten je online donatie terug. Mits dit te melden binnen de veertien dagen via info@onafhankelijkleven.be

Voorwaarden voor online betaling

De organisatie steunen kan via een online donatie.

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden voor de online betaling.

Artikel 1: Definities

1.1 Online gift pagina: middel van Actievoerder om Online Donatie te ontvangen;

1.2 Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de
Ontvangende Partij donaties ontvangt door gebruikmaking van Techniek
voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.3 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de
Overeenkomst kan afzien;

1.4 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “online donatie” van Onafhankelijk Leven vzw
onderdeel van de Overeenkomst;

1.5 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier en
Online gift pagina;

1.6 Donatieformulier: middel om Online Donatie te doen aan de Ontvangende
Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

1.7 Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst
aangaat met de Ontvangende partij;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online Donatie en
op Online Betalen aan de Ontvangende partij;

2.2 Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij
akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene
Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partijl;

3.2 Het eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Gevende
Partij nadat het Online Betalen onomkeerbaar is voltooid.

Artikel 4: Rechten Gevende Partij

4.1 De Gevende Partij kan op basis van de Online Donatie en Online Betalen
gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of
rechten ontlenen aan de besteding van de Online Donatie en Online Betalen
anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;

4.2 Gevende Partij ontvangt bij het Online Betalen een bewijs
na ontvangst van het Online Betalen binnen maximaal 30 werkdagen het fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro

4.3 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties of Online
Betalen via een Donatieformulier, Online gift pagina van 8 werkdagen.
Hiertoe kan de Overeenkomst enkel via email ontbonden via info@onafhankelijkleven.be

Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij

5.1 Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een
Online Donatie te besteden conform de Missie;

5.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving;

5.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit
vermeld staat op: http://www.onafhankelijkleven....

Artikel 6: Plichten Gevende Partij

6.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij
18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de
Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2 Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is doet een Online gift en
Online Betalen alleen in bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3 Gevende Partij neemt kennis van het feit en handelt na die kennis dat
Producten die worden toegezonden naar aanleiding van Online Betalen in
een Webshop alleen geschikt zijn voor gebruikers van 18 jaren of ouder;

6.4 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is
en waarover hij de zeggenschap heeft;

6.5 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op een
Donatieformulier, Online gift pagina;

6.6 Gevende Partij neemt kennis van het feit dat bij afwijking van artikel 6.4 en
6.5 Ontvangende Partij altijd aangifte doet bij de politie;

6.7 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij

Artikel 8: Klachten & retourneren

8.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Onafhankelijk Leven vzw? Wij
behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Dit kan via info@onafhankelijkleven.be

8.2 Retourneren kan binnen de veertien dagen volledig kostenloos, we storten je online donatie terug. Mits dit te melden binnen de veertien dagen via info@onafhankelijkleven.be