Advieslijn 03 808 22 99

Nood aan onmiddellijke ondersteuning?

Vraagt je (nieuwe) situatie meteen om een budget? Doe dan een aanvraag om onmiddellijk ondersteuning te krijgen. Die procedure gaat veel sneller, waardoor je onmiddellijk een budget krijgt. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft in een aantal gevallen automatisch een budget. Hieronder een overzicht.

Spoedprocedure

Mensen met een snel degeneratieve aandoening hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller persoonlijke assistentie of andere ondersteuning nodig. Daarom krijgen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een budget. Zij komen dus niet op de wachtlijst terecht.

Als je een PVB wil aanvragen via de spoedprocedure moet je twee documenten (laten) invullen.  Enerzijds een aanvraagformulier en anderzijds een medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst

Je komt in aanmerking voor de spoedprocedure als je een van de specifieke ziektebeelden vertoont en als er binnen een termijn van één jaar of minder, net voor jouw aanvraag , sprake is van een snelle progressie van jouw ziektebeeld.

Concreet houdt dat een of meerdere van onderstaande veranderingen in:

 • je kan niet langer zonder hulp van derden opstaan en je verplaatsen.
 • je kan je niet langer zelfstandig wassen en aankleden.
 • je kan niet langer zelfstandig eten.
 • je kan niet langer zelfstandig naar het toilet gaan en je reinigen.
 • je hebt nood aan kunstmatige beademing met continu toezicht.

Volgende specifieke ziektebeelden komen in aanmerking:

Voor personen ouder dan 21 jaar:

 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
 • PLS (primaire lateraalsclerose)
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
 • CBD (corticobasale degeneratie)
 • MSA (multisysteematrofie)
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
 • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
 • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
 • laaggradig astrocytoom (graad II)

Voor personen van 18 tot en met 20 jaar:

 • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
 • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan wordt jouw handicap automatisch erkend en krijg je een budget toegekend. Je krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH.

Onafhankelijk Leven vzw maakte een infofiche over de spoedprocedure voor PVB .

Er is een aparte spoedprocedure voor kinderen en jongeren(vanaf 6 jaar).

Noodsituatie

Als je onverwacht geen ondersteuning meer hebt en je plots helemaal alleen komt te staan dan zit je in een noodsituatie. Je kan dan een aanvraag indienen en je krijgt onmiddellijk 22 weken ondersteuning. Is je noodsituatie blijvend? Dan krijg je automatisch een budget.

Hiervoor moet je voldoen aan strikte criteria:

 • Een onverwachte, acute gebeurtenis veroorzaakt de noodsituatie
 • Een hulpverlener (dokter, maatschappelijk werker,...) schat de situatie objectief in als noodsituatie en motiveert dit
 • Er is ondersteuning weggevallen uit jouw sociaal netwerk (gezins- of familieleden, vrienden of kenissen)
 • Er is een gegronde reden waarom je onmiddelijk ondersteuning nodig hebt
 • Er zullen negatieve gevolgen zijn voor jouw lichamelijke of geestelijke integriteit of die van uw betrokken mantelzorgers als er geen onmiddellijke oplossing komt
 • Er is momenteel onvoldoende ondersteuning
 • Er zijn onvoldoende oplossingen te vinden binnen het sociale netwerk en de reguliere diensten

Als je een PVB wil aanvragen voor een noodsituatie, moet je het formulier 'Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie' invullen. Als je nog niet bij het VAPH bekend bent als persoon met een handicap, moet je jouw handicap aantonen aan de hand van een medisch attest (bvb van een huisarts) of een attest van een (door het VAPH) erkend multidisciplinair team (MDT)Als de wettelijk vertegenwoordiger een voogd, provoogd of (voorlopig) bewindvoerder is, voeg je bij jouw aanvraag een kopie van het vonnis van de rechtbank.

Maatschappelijke noodzaak

Is er sprake van misbruik of ernstige verwaarlozing, dan kan je een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen.

Je kan dit doen als het over een van deze situaties gaat:

 • de persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt
 • de persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd
 • er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de persoon met een handicap ten opzichte van mantelzorgers of samenwonende personen
 • er is ernstige fysieke, psychische of emotionele verwaarlozing door de persoon met een handicap ten opzichte van mantelzorgers of samenwonende personen

Om deze aanvraag te doen ga je naar een multidisciplinair team (MDT). Zij vullen een checklist prioritering in, een vragenlijst die moet aantonen dat het gaat om een maatschappelijke noodzaak.

Het is de regionale prioriteitencommissie die zal beslissen of je een PVB krijgt.

Uitzonderingsprocedure 7/7

Omdat de nood aan ondersteuning schommelt en dus kan toenemen of afnemen in de loop van de tijd, is de persoonsvolgende financiering flexibel. Zo is er de uitzonderingsprocedure 7/7. Die zorgt ervoor dan je bijvoorbeeld van 5 naar 7 dagen dag- of nachtondersteuning in een voorziening kan gaan als dat nodig is.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor deze uitzonderingsprocedure als je:

 • al in 2016 gebruik maakte van ondersteuning van een voorziening 
 • in 2016 gemiddeld 3,75 nachten per week verbleef in een voorziening
 • op 31 december 2016 gebruik maakte van dag- en woonondersteuning

Het provinciaal kantoor van het VAPH kijkt voor je na of je voldoet aan de voorwaarden.

Hoe?

De uitzonderingsprocedure 7/7 verloop in 3 stappen:

 • Je signaleert aan je vergunde zorgaanbieder dat je nood hebt aan meer ondersteuning.
 • Je stuurt onmiddellijk het aanvraagformulier naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Je verblijft 6 maand of langer voltijds en onafgebroken bij je vergunde zorgaanbieder.

Er zijn nog een aantal specifieke gevallen waarbij je onmiddellijk een budget krijgt. Zo is er een speciale regeling voor mensen die nog in een revalidatiecentrum verblijven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Of voor geïnterneerden die in een forensisch psychiatrisch centrum verblijven.

Denk je dat je in aanmerking komt voor één van deze procedures? Of heb je er vragen over? Contacteer de Advieslijn, zij helpen je op weg.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord