Advieslijn 03 808 22 99

Van MFC of GES+ voorziening naar PVB

Krijgt je kind niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC) of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+-voorziening)? En heeft je kind ook nood aan ondersteuning bij meerderjarigheid? Start dan op tijd met de aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB). 

De aanvraagprocedure PVB

De gewone aanvraagprocedure ziet er als volgt uit:

 1. Het proces van vraagverheldering en de opmaak van een ondersteuningsplan.
 2. Een erkend multidisciplinair team (MDT) objectiveert de handicap en ondersteuningsnood. Het team maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
 3. Het VAPH wijst op basis hiervan een budgetcategorie van het PVB toe.
 4. De aanvraagprocedure is pas doorlopen wanneer je een definitieve beslissing tot toewijzing van een PVB ontvangt van het VAPH.

Pas na de beslissing over de toewijzing van een PVB en ten vroegste op 1 juli van het jaar waarin je kind 21 wordt, krijg je een ‘persoonsvolgend budget na jeugdhulp’, zodat je de ondersteuning kan verderzetten. Je krijgt de keuze om in cash of in voucher te werken, of met een combinatie van beide.

In tegenstelling tot kinderen met een PAB is zo vroeg mogelijk starten met de aanvraag van een PVB niet interessant. Ten vroegste in het kalenderjaar dat je kind 21 jaar wordt (en niet eerder), gaat het VAPH na of je kind in aanmerking komt voor een automatische terbeschikkingstelling van een PVB. 

Dat wil niet zeggen dat je de aanvraagprocedure voor een PVB moet uitstellen. Want om recht te hebben op een PVB na jeugdhulp moet je zowel op het moment van de aanvraag als in het kalenderjaar van de terbeschikkingstelling van het PVB na jeugdhulp gebruikmaken van de ondersteuning in het MFC.

De voorwaarden voor een automatische terbeschikkingstelling

Aan volgende voorwaarden moet je kind voldoen om een automatische terbeschikkingstelling van het PVB te krijgen:

 1. Je kind kreeg een positieve beslissing over de toewijzing van een PVB.
 2. Op het moment van de aanvraag maakte je kind geen gebruik van een PAB. Je kind maakte gebruik van een andere vorm van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, zoals ondersteuning door een MFC of GES+ voorziening. 
 3. In het kalenderjaar van de terbeschikkingstelling van het PVB maakt je kind nog steeds gebruik van ondersteuning door een MFC of GES+ voorziening.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, ontvang je in de maand mei of juni van het kalenderjaar dat je kind 21 jaar wordt een brief met de budgethoogte van het PVB. Op 1 juli van datzelfde kalenderjaar wordt het PVB automatisch ter beschikking gesteld.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, maar pas na 1 juli van dat kalenderjaar de beslissing tot toewijzing van het PVB ontving, ontvang je de brief met de budgethoogte van het PVB binnen één maand na de beslissing.

Hoe berekent het VAPH de hoogte van het PVB?

Het VAPH kijkt naar:

 • de ondersteuning die je kind kreeg van een MFC of GES+-voorziening in de twee jaren voor de terbeschikkingstelling van het PVB;
 • de resultaten van de afname van het zorgzwaarte-instrument vermeld in het multidisciplinair verslag; 
 • het toegewezen budget na de aanvraagprocedure PVB. 

Als de toegewezen budgetcategorie van het PVB hoger ligt dan het bedrag dat het MFC kreeg om de assistentie voor je kind te organiseren, kom je voor de ‘meervraag’ op de wachtlijst terecht. Je krijgt dus automatisch hetzelfde bedrag als wat de voorziening kreeg, maar je moet wachten op de verhoging. Hoelang je moet wachten ligt aan de prioriteitengroep waarin ze je dossier indelen, de datum van indienen en het budget dat het VAPH ter beschikking krijgt van de Vlaamse Regering.

Als de toegewezen budgetcategorie van het PVB hetzelfde is (of lager ligt) dan het bedrag dat het MFC kreeg om de assistentie te organiseren, dan krijg je de toegewezen budgetcategorie onmiddellijk. 

Combineer je de ondersteuning van een MFC of GES+ voorziening met een PAB? Deze informatie vind je terug op de pagina Van PAB naar PVB.

Moet mijn kind stoppen met school of met het MFC als hij of zij een PVB heeft?

Nee. Je kind kan tot 21 jaar naar school gaan. De klassenraad kan dit zelfs verlengen, maar is hiertoe niet verplicht.

Ook uit een MFC of GES+ voorziening moet je kind niet vertrekken als hij of zij overgaat naar een PVB. Het MFC of de GES+ voorziening begeleidt je kind tot 21 jaar. Uitzonderlijk kan dit verlengd worden tot 25 jaar. 

Een andere mogelijkheid is dat je met je MFC of GES+ voorziening een overeenkomst afsluit, zodat je hen probleemloos kan betalen met het PVB-budget van je kind.

Gaat je kind naar school, maar zonder steun van een PAB of MFC?

Helaas komt je kind dan niet in aanmerking voor een automatische terbeschikkingstelling van het PVB via zorgcontinuïteit. Je kan een PVB (voor meerderjarigen) aanvragen, maar je kind komt eerst op de wachtlijst terecht. De aanvraag van een PVB kan vanaf de 17de verjaardag van je kind. 

Een andere mogelijkheid is om een PAB (voor minderjarigen) aan te vragen. Dit kan tot de leeftijd van 22 jaar. Je kan ook een aanvraag indienen bij een MFC of GES+ voorziening tot de leeftijd van 21 jaar.

Starten met een PVB

Ontving je een brief dat je mag starten met een PVB? Dat is goed nieuws! Maar hoe begin je nu met zo’n PVB? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe kan je je budget zo goed mogelijk besteden? Wij helpen je graag vlot opstarten.

Hoe start je met een PVB? Lees hier welke stappen je moet volgen.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord