Advieslijn 03 808 22 99

Nieuwe cijfers in het 2de PVF rapport

Geschreven op vr 23 juni, 2017 door Jeroen De Weerdt in de categorie Opinie

Nieuwe cijfers in het 2de PVF rapport

In april bracht het VAPH voor de eerste maal verslag uit in het Vlaams Parlement over de invoering van de PVF. We schreven daar toen een artikel over met de belangrijkste conclusies. Nu in juni was er terug zo’n moment. James Van Casteren, administrateur generaal van het VAPH en minister Jo Vandeurzen informeerden parlementsleden over de laatste evoluties en beantwoorden enkele prangende vragen. We vatten ze hier voor jou samen!

Eerst enkele cijfers

Tussen 1 januari en 18 mei 2017 werd aan 677 personen een persoonsvolgend budget toegekend. Ongeveer de helft werd toegekend via een automatische procedure (bv spoedprocedure of noodsituatie), de andere helft werd toegekend via de gewone procedure. Nog steeds worden dus op jaarbasis ongeveer 80% van de budgetten toegekend via de automatische toekenningsprocedure. Ongeveer een vierde van deze nieuwe budgethouders startte nog niet met de besteding van dat budget. Ze hebben daartoe 4 maanden tijd.

In totaal zijn er nu 24.090 budgethouders; 4% daarvan zijn “nieuwkomers”. 20.000 mensen maken gebruik van de zorg en ondersteuning door een voorziening. Ca 4.000 mensen staan zelf in voor die zorg en ondersteuning, bv via persoonlijke assistentie. Hieronder zie je hoe de budgethouders verdeeld zijn over de verschillende budget categorieën: 25% heeft een budget dat hoger is dan 45.000€.

 • Budgetcategorie I tot IV  (10.000€-27.500€):  46%
 • Budgetcategorie V tiot VII (35.000€ -43.500€): 28%
 • Budgetcategorie VIII tot X (45.000€ -58.000€): 23%
 • Budgetcategorie XI-XII (72.000€ -85.000€): 3%


De meeste budgethouders hebben een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder in de vorm van een voucher. 31% heeft een cashovereenkomst bij een niet vergunde zorgaanbieder. De eerste trend lijkt zich dus te stabiliseren. Tot nu zijn er weinig budgethouders die een cashovereenkomst afsluiten met een vergunde zorgaanbieder (1,5%).

Mensen die gebruik maken van een vergunde zorgaanbieder (voorziening) maken soms andere keuzes:

 • 78 mensen verhuisden naar een andere voorziening
 • 97 hebben hun besteding bij de zorgaanbieder verminderd
 • Een 300-tal gebruikers zijn volledig gestopt met hun voucher
 • 314 gebruikers hebben hun vrij besteedbaar bedrag opgevraagd

Voor iedereen een rechtvaardig budget

Er is ondertussen ook een voorstel uitgewerkt om tot gelijkwaardige budgetten te komen bij een zelfde zorgzwaarte voor gebruikers van voorzieningen. Nu heeft elke voorziening de middelen die beschikbaar waren herverdeeld onder alle gebruikers. Daarmee kregen ze niet waar ze recht op hadden volgens hun zorgzwaarte. Het voorstel houdt in dat men in 2 fases dit wil rechtzetten:

 • In 2018 :de grootste verschillen rechtzetten, in die voorzieningen waar de kloof tussen de zorgzwaarte en de beschikbare middelen het grootst is. Het VAPH wil tegen 1 juli 2018 bij de betrokken budgethouders het budget bijpassen. Voor de betrokken gebruikers zal dan het budget verhoogd worden.
 • Tussen 2019 en 2022 : alle budgethouders opnieuw inschalen worden zodat tegen 2022 voor alle budgethouders de budgetten correct worden gezet. Voor iedereen zou dan het PVB worden herzien. Daarvoor zal het VAPH ca 1,9 miljoen euro per jaar extra nodig hebben om de inschalingen te kunnen doen. De minister beloofde dat dit bedrag niet zal worden afgehouden van het budget dat volgend jaar is voorzien voor het verder wegwerken van de wachtlijst.

De beide fasen volgen elkaar op en kunnen ook niet los van elkaar worden gezien. Het resultaat daarvan zal enkel leiden naar een aanpassing van het toegekende persoonsvolgend budget. Sommigen zullen door de 2de fase een hoger budget krijgen, anderen een lager. In het laatste geval garanderen de voorzieningen zorg continuïteit. Dat wil zeggen dat je de voorziening jouw zorg en ondersteuning zal verder zetten, ook al wordt jou een lager budget toegekend.

Alvorens fase 2 wordt aangevat moet de methode om tot een PVB te komen worden bijgestuurd. Dat gaat over het ZorgZwaarteInstrument en de budget categorieën.

De minister zoekt op dit moment nog naar het nodige budget om dit alles te realiseren. Hij belooft niet te zullen raken aan de middelen voor de afbouw van de wachtlijst en de toekenning van nieuwe budgetten. Hij stelt dat de huidige regeringspartners hieraan willen meewerken. Het geld voor fase 1 zou kunnen komen van de taxshift en de sociale maribel. Hij hoopt hierover op een akkoord met de vakbonden en de werkgevers. Voor fase 2 is de vraag nu vooral of men erop rekent dat dit binnen een gelijkblijvend budget op Vlaams niveau kan uitgevoerd worden. Men zal het budget voor sommige mensen kunnen verhogen omdat het voor anderen verlaagt.

Maar ondertussen stelt de minister iedereen opnieuw gerust: “U mag gerust zijn, de zorg die je voor de omslag kreeg, zul je ook na de omslag krijgen’. De parlementairen kregen nog niet op alle vragen een antwoord. Maar het is ondertussen wel voor iedereen duidelijk welke richting het uitgaat.

Garanties voor 7dagen-op-7 opvang

Door de overschakeling naar PVF maakten veel ouders zich zorgen over de opvang tijdens de weekends als zij er zelf niet meer zouden zijn. Er komt nu een garantieregeling voor al wie

 • eind december 2016 gebruik maakte van dag- en woonondersteuning
 • én minstens 3,75 nachten woonondersteuning per week gebruikt
 • én die onmiddellijk wil verhogen naar 7 nachten woonondersteuning
 • tegelijk moet men een vraag naar herziening van het PVB starten
 • én de procedure doorlopen om van 5/7 naar 7/7 of fulltime-ondersteuning te gaan.

De betrokken vergunde zorgaanbieder moet dan meteen de 7/7opvang  kunnen bieden. Dit wordt ook direct verankerd in een individuele dienstverleningsovereenkomst. De persoon moet bovendien effectief 6 maanden onafgebroken dat 7/7-verblijf nodig hebben en benutten. Na deze periode wordt het PVB automatisch ter beschikking gesteld.
In eerste instantie was gezegd dat de aanvraag voor eind 2019 diende te gebeuren. Die deadline wordt nu losgelaten.

Andere nog noodzakelijke aanpassingen

Er wordt heel veel gebruik gemaakt van de procedure voor noodsituaties. Van januari tot maart 2017 werden reeds 110 situaties goedgekeurd. Voor de invoering van PVF was dat ongeveer 200 situaties op jaarbasis. Als dit zo doorgaat kunnen geen gewone PVB’s meer worden toegekend. Het wordt dan ook steeds moeilijker om mensen die op een PVB wachten te zeggen waar ze aan toe zijn. Hoe lang zullen ze nog moeten wachten op een budget? Het VAPH zal dus de criteria voor de toekenning van een PVB noodsituatie strenger toepassen en voorbehouden voor “echte” noodsituaties. Het VAPH denkt er aan om op termijn zelf ook bij de aanvrager te checken of er effectief wel sprake is van een noodsituatie.

Ook rond kortverblijf zoekt men nog naar een oplossing. Het VAPH wil mogelijk maken dat indien men aan bepaalde voorwaarden voldoet, bovenop het PVB, recht heeft op een aantal dagen “respijtzorg”. De diensten die dit aanbieden worden hiervoor rechtstreeks door het VAPH gefinancierd.

Voor geïnterneerden (personen met een handicap die in de gevangenis verblijven) en personen met een niet aangeboren hersenletsel waarvoor de revalidatie tot een einde komt, worden nog specifieke regelingen gezocht. Voor die groep wil men de procedure om een PVB aan te vragen vereenvoudigen. Er rijzen ook vragen over de grens tussen de laagste budgetcategorie (10.000€) en de financiering van de rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit speelt vooral in de ambulante diensten, waar mensen tussen 2 stoelen dreigen te vallen.

Coaching van zorgaanbieders

De overschakeling naar PVF heeft ook voor de zorgaanbieders verregaande gevolgen. Denk bv. maar aan kostprijsberekening, aanbieden van diensten op maat, samenwerking met andere voorzieningen enz. Het VAPH zal in samenwerking met de koepels van voorzieningen (Vlaams Welzijnsverbond vzw en SOM vzw) een coaching organiseren voor een 12 a 15 vergunde zorgaanbieders. Via de koepelorganisaties zullen een aantal experten worden aangezocht die op verschillende manieren kunnen worden ingezet.

VAPH lanceert nieuwe website en nieuwsbrief

Het VAPH hecht veel belang aan goed geïnformeerde gebruikers. Daarom werd de website voor personen met een handicap volledig vernieuwd. Het  VAPH start ook met een nieuwsbrief voor personen met een handicap, hun omgeving en ook professionals die daaruit informatie willen halen. Men kan zich daarop inschrijven. Daarin komt regelmatig nieuws over de dienstverlening van het VAPH, de recente ontwikkelingen rond PVF, mogelijke alternatieve pistes, nieuwe regelgeving en dergelijke. De informatie wordt laagdrempelig uitgeschreven, in begrijpbare taal. Het VAPH hoopt op die manier ook gebruikersraden binnen voorzieningen beter te ondersteunen.

We vatten hier voor jou de toelichting in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement voor jou samen. Je kan het volledige verslag ook hier nalezen.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord